Liptov nie je len letná turistika a kúpanie v aquaparkoch. V zimnom období je záujem o túto oblasť hlavne z dôvodu množstva lyžiar­skych stredísk a záruky kvalitnej lyžo­vačky. V lokalite sa nachá­dzajú veľké lyžiarske stre­diská ale rovnako aj zopár menších. Práve FUN PARK Žiarce sa svojou veľkosťou síce radí medzi tie menšie, ale určite prekvapí svojou rodinnou atmo­sférou.

Nie je nič krajšie, ako zimná dovo­lenka na horách. Ak má byť aj neza­bud­nu­teľnou pre celú rodinu, príďte na Liptov. Vo FUN PARK Žiarce si určite zaly­žujete bez čakania v dlhých radoch vy ale aj vaše deti. Lyžiarske stre­disko sa nachádza pri vstupe do Demä­novskej doliny, v obci Pavčina Lehota. Okolie jednej z najk­rajších liptov­ských dolín ponúka široké možnosti ubyto­vania na Liptove. Nájdete tu chaty na prenájom rôznej kapacity, vyba­ve­nosti a ceny. Priamo v Pavčinej Lehote sú apartmány (staršie aj novšie), ktoré sú prav­de­po­dobne najvy­hľa­dá­va­nejšie ubyto­vanie na Slovensku počas zimy.

FUN PARK Žiarce momen­tálne ponúka lyžo­vačku na 3 zjaz­dových tratiach o celkovej dĺžke 1 130 m. Každo­ročne sú v prevádzke 2 lyžiarske vleky, pričom v detskej lyžiarskej škôlke sa nachádza 1 lanový vlek. Najmenší návštevníci stre­diska sa naučia lyžovať v lyžiarskej škôlke a postupne svoje lyžiarske zruč­nosti zdoko­naľujú na hlavnej zjaz­dovke. Skúsení lyžiari sa môžu vyviezť až na úplný vrch kopca, kde si okrem krásneho výhľadu užijú aj nároč­nejšiu lyžovačku.

Vo vopred stano­vených termínoch je pre návštev­níkov pripravené aj večerné lyžo­vanie v čase od 17:30 do 21:00. To si užívajú hlavne turisti, ktorí si vybrali blízke ubyto­vanie Jasná a ubyto­vanie Demä­novská dolina. O dosta­točnú snehovú pokrývku sa postará umelé zasne­žo­vanie, ktorým je FUN PARK Žiarce vybavený. Priamo v lyžiarskom stre­disku nájdete občerstvenie, ktoré ponúka jedno­duché jedlá a neal­ko­ho­lické resp. alko­ho­lické nápoje.

Bobová dráha

Ak ste priaz­nivcami adre­na­lí­nového športu, potom sa vaša dovo­lenka na Liptove, nemôže zaobísť bez návštevy horskej bobovej dráhy vo FUN PARK Žiarce. Je situ­ovaná v obľú­benej Demä­novskej doline, konkrétne v liptovskej obci Pavčina Lehota. Pretože je ubyto­vanie na Slovensku práve v tejto malebnej oblasti tak vyhľa­dávané, každo­ročne si táto atrakcia získava stále nových fanú­šikov medzi dospelými ale aj deťmi.

Nejde len o prvú postavenú dráhu v oblasti Liptov, ale aj vôbec prvú dráhu tohto typu na Slovensku. Celková dĺžka dráhy je 1000 m a ide o najstrmšiu dráhu na našom území, s celkovým prevý­šením 120 metrov. Maxi­málna rýchlosť, ktorú je možné dosiahnuť je obme­dzená na 45 km/hod. Sami si jedno­duchým pohybom páky smerom k sebe (brzdíte) alebo od seba (zrých­ľujete) určujete, či ju dosiahnete.

Dôvodom, prečo sa bobová dráha vo FUN PARK Žiarce pýši jedi­neč­nosťou je, že boby, v ktorých ste pevne pripútaní, sa spúšťajú na jednej alumí­niovej rúre v približne jedno­-met­rovej výške nad zemou. Vôbec sa nemusíte obávať, jazda na bobovej dráhe je bezpečná a zvládnu ju aj deti od 7 rokov. V prípade ak máte dieťa, ktoré ešte nedo­vŕšilo vek siedmych rokov, je možné ísť v jednom bobe spolu ale len do maxi­málnej povo­lenej váhy 120kg. Celkovo je na trati umiest­nených 16 zákrut. Vysokú atrak­tivitu bobovej dráhy dotvárajú aj 2 rampy, cez ktoré trať prechádza a v nepo­slednom rade aj 6 terénnych skokov. Bobová dráha aj celkové príslu­šenstvo k nej je od rakúskeho výrobcu BRANDAUER.

Neod­hodlali ste sa absol­vovať svoju prvú jazdu? Nevadí. Ak ste si vybrali ubyto­vanie v Dema­novskej Doline alebo ubyto­vanie v Jasnej, budete mať do FUN PARK Žiarce vždy blízko. Počas letných mesiacov si môžete zajazdiť až do 19:00.

Kontakt na stredisko:

Otváracie hodiny:

Prevádzka: 9:00 – 16:00